Kategórie

Najpredávanejšie produkty

Zľavnené produkty

Reklamačný poriadok spoločnosti AUTONOVO, a.s. pre e-shop

 1.     Ustanovenia tohto reklamačného poriadku sa vzťahujú na kupujúceho – spotrebiteľa, teda fyzickej osoby, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. V prípade kupujúceho – podnikateľa, teda osoby, ktorá nie je spotrebiteľom, sa v prípade zodpovednosti predajcu za vady tovaru aplikujú §422 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
 2.     Na tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov, ak právne predpisy neustanovujú inú, kratšiu alebo dlhšiu dobu. V tomto prípade je táto informácia uvedená pri konkrétnom výrobku na e-shope AUTONOVO, a.s.
 3.     Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 4.     Predávajúci zodpovedá za to, že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti vo všeobecnosti požadované, predávajúcim alebo výrobcom popisované alebo očakávané, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom množstve a zodpovedá účelu, ktorý pri použití tovaru uvádza alebo pre ktorý sa tovar obvykle používa.
 5.     Predávajúci nezodpovedá za vady (chyby):
  a)      ak si kupujúci vadu spôsobil sám;

  b)      kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel a bola mu na tovar z tohto dôvodu poskytnutá zľava;

  c)      reklamácia odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru, pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru;

  d)      ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym, neodborným  či nadmerným používaním, alebo ktoré vznikli po uplynutí doby životnosti tovaru alebo záručnej doby;

  e)      spôsobené zásahom kupujúceho alebo inej osoby do tovaru alebo jeho súčasti;

  f)       spôsobené živelnou pohromou a vonkajšími vplyvmi alebo nešetrným zaobchádzaním (napr. pôsobením chemikálií, pôsobením extrémnych teplôt, poškodenie tovaru vniknutím vody, pri nedodržaní návodu na obsluhu alebo použitím v rozpore s jeho návodom alebo zanedbaním pravidiel údržby) alebo opotrebením spôsobeným obvyklým používaním.
 1.     Kupujúci má právo, aby bola vada riadne a včas odstránená. Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za tovar bez vád.
 2.     Dátumom uplatnenia reklamácie sa pozastavuje plynutie záručnej doby na tovar. Záručná doba začne opäť plynúť dňom prevzatia tovaru po vybavení reklamácie, teda dňom, kedy je kupujúci povinný si výrobok u predajcu po vybavení reklamácie vyzdvihnúť.
 3.     Zákazník je povinný prevziať si tovar aj po neuznanej reklamácii. Po treťom (3) neprevzatí tovaru a písomnom upozornení podlieha neprevzatý tovar po šiestich (6) týždňoch zničeniu.
 4.     Vady, ktoré sa vyskytnú po kúpe, musí kupujúci vytknúť u predávajúceho bezodkladne, najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Prípadná reklamácia nebude predávajúcim uznaná, ak bude tovar s chybou ďalej používaný a z odstrániteľnej chyby sa stane chyba neodstrániteľná.
 5.     Po uplynutí záručnej doby zaniká právo reklamovať vady tovaru. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za chybu. Uznáva sa len výrobná chyba.
 6.     Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

  a)      Zákazník si uplatňuje reklamáciu v sídle predávajúceho a to osobne alebo doručením poštou/kuriérom na vlastné náklady na adresu AUTONOVO, a.s., Zvolenská cesta 40, 974 03 Banská Bystrica. Odporúčame kupujúcemu, aby v prípade zaslania tovaru poštou/kuriérom zásielku poistil. Predávajúci nepreberá zásielky na dobierku a takéto zásielky budú kupujúcemu vrátané ako nedoručené späť.

  b)      Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane všetkých dokumentov, ktoré mu boli s tovarom dodané, v opačnom prípade je predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť. Ak ide o opakovanú reklamáciu toho istého výrobku, predloží aj predchádzajúci reklamačný zápis

  c)      Súčasťou reklamácie musí byť písomný popis chýb, ktoré sú predmetom reklamácie.

  d)      Predávajúci spíše reklamačný zápis, v ktorom uvedie meno, priezvisko a adresu kupujúceho, názov výrobku, výrobné číslo, cenu, dátum zakúpenia výrobku, popis nedostatku (dôvod reklamácie), dátum uplatnenia reklamácie, termín vyriešenia reklamácie. Súčasťou zápisu je aj potvrdenie o kúpe tovaru. Prevzatie tohto dokladu a tovaru na reklamáciu predávajúci potvrdí v spísanom reklamačnom zápise. Originál reklamačného zápisu obdrží kupujúci, kópia zostáva predávajúcemu. Najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie. Kupujúci bude o vybavení reklamácie informovaný osobne alebo emailom.
 1.        Odstrániteľné vady

  a)      Ak ide o chyby, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo na ich bezplatné, riadne odstránenie v termíne.

  b)      Predávajúci je povinný vady bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požiadať o výmenu tovaru namiesto odstránenia vady v tom prípade, ak tým predávajúcemu nezniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vád. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vád vymeniť chybný tovar za bezchybný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

  c)      Ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vád po oprave alebo pre väčší počet poškodení tovar riadne užívať, má právo odstúpiť. Právo výberu je na strane kupujúceho.
 1.        Neodstrániteľné vady

  a)      V prípade vád, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Právo výberu je na strane kupujúceho.

  b)      Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, t.j. také, ktoré bránia tomu , aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na http://eshop.autonovo.sk/. AUTONOVO, a.s. si vyhradzuje právo tento reklamačný poriadok kedykoľvek aktualizovať.