Kategórie

Najpredávanejšie produkty

Zľavnené produkty

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1.     Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "GDPR") je

  AUTONOVO, a.s.
  (ďalej len: "prevádzkovateľ")
 1.     Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
  adresa:  Zvolenská cesta 40, 974 03 Banská Bystrica
  email: gdpr@autonovo.sk
  telefón: +421 (48) 43 66 162
 1.     Zodpovedný orgán:

  Úrad na ochranu osobných údajov
  Hraničná 12
  820 07 Bratislava 27
  Email: statny.dozor@pdp.gov.sk
 1.     Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
 2.     Prevádzkovateľ menoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, ktorú možno kontaktovať na emailovej adrese gdpr@autonovo.sk, alebo na telefónnom čísle +421 (48) 43 66 162.

 

II. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

 1.     Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2.     Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1.     Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
 •          plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 •          oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 •          Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1.     Účelom spracovania osobných údajov je:
 •          vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, platobné údaje, emailová adresa, telefónne číslo), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, čiže plniť ju zo strany prevádzkovateľa,
 •          zasielanie obchodných oznámení a výkon ďalších marketingových aktivít (priamy marketing).
 1.     Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému/individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. 

 

IV. Doba uchovávania údajov

 1.     Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 •          po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov nasledujúcich po účtovnom roku, ktorému prináležia  účtovné doklady, resp. dokumentácia v súlade s príslušnou platnou zmluvného vzťahu).
 •          po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie však počas 8 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu.
 1.     Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1.     Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 2.     Prevádzkovateľ neprenáša Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
 • podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu.

 

VI. Vaše práva

 1.     Za podmienok stanovených v GDPR máte
 •          právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 •          právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR,
 •          právo na vymazanie („na zabudnutie“) osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 •          právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
 •          právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
 •          právo odvolať súhlas so spracovaním písomne  alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v bode 2 čl. I týchto podmienok. Odvolať súhlas môžete kedykoľvek vo svojom vlastnom účte zákazníka.
 1.     Ďalej máte právo podať sťažnosť na zodpovedný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov (adresa a email je uvedený v bode 3 čl. I týchto podmienok).


VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1.     Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2.     Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečeného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému.
 3.     Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len poverené osoby.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 1.     Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov.
 2.     S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3.     Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojom webovom sídle http://eshop.autonovo.sk/, Ochrana osobných údajov a ich spracúvanie a zároveň Vám zašle informáciu o aktualizovaní týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 18.11.2019.