Kategórie

Najpredávanejšie produkty

Zľavnené produkty

Obchodné podmienky prevádzkovateľa e-shopu AUTONOVO, a.s.

1.     ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1    Prevádzkovateľ

1.1.1        Internetový obchod na adrese www.autonovo.sk (ďalej len eshop) je prevádzkovaný spoločnosťou AUTONOVO, a.s. (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“).

1.1.2        Sídlo prevádzkovateľa je na adrese Zvolenská cesta 40, 974 03 Banská Bystrica. Prevádzkovateľ je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č.834/S, IČO: 35 796 693. Bankové spojenie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. , IBAN: SK02 1111 0000 0010 6463 9000. Kontaktné údaje na prevádzkovateľa sú:

Email: eshop@autonovo.sk

Tel.č.:+421 (48) 43 66 162

 

1.2    Kupujúci

1.2.1        Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s predávajúcim zmluvu na diaľku prostredníctvom eshopu na adrese www.autonovo.sk (ďalej len „kupujúci“).

1.2.2        Spotrebiteľom je kupujúci, teda fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti/zamestnania/povolania (ďalej len „spotrebiteľ“).

1.2.3        Podnikateľom je kupujúci, teda osoba, ktorá nie spotrebiteľom podľa bodu 1.2.2 týchto obchodných podmienok. Za podnikateľa sa považuje taktiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa (ďalej len „podnikateľ“).

 

1.3    Obchodné podmienky

1.3.1        Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom eshopu (ďalej len „kúpna zmluva“).

1.3.2        Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve alebo v jej prílohách výslovne uvedené odchylné dojednania alebo platnosť niektorých ustanovení týchto obchodných podmienok nie je kúpnou zmluvou alebo iným výslovným dojednaním medzi prevádzkovateľom a kupujúcim vylúčená alebo inak modifikovaná, platia v ostatnom pre vzájomné vzťahy zmluvných strán tieto obchodné podmienky.

1.3.3        Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“).

1.3.4        Právne vzťahy predávajúceho s podnikateľom vyslovene neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.

1.3.5        Reklamačný poriadok (ďalej len „Reklamačný poriadok“) tvorí neoddeliteľnú  súčasť týchto obchodných podmienok.  Reklamačný poriadok je  vydaný v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

2. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1    Ponuka tovaru

2.1.1        Ponukou tovaru sa rozumie vybraný tovar prostredníctvom ponuky na eshope predávajúceho. Predávajúci ešte pred uzavretím zmluvy informuje kupujúceho jasným a zrozumiteľným spôsobom hlavné vlastnosti ponúkaného tovaru, charakter služby a iné, zákonom vyžadované skutočnosti v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie.

2.1.2        Zobrazenie tovaru na eshope  je len ilustračné. Farebné odtiene zobrazeného tovaru sa môžu líšiť v závislosti od kvality používaného monitora alebo iného zobrazovacieho zariadenia.

 

2.2    Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

2.2.1        Objednávku môže kupujúci vytvoriť prostredníctvom formulára na stránkach eshopu predávajúceho. Kupujúci si vyberie tovar, zvolí požadované množstvo, spôsob dopravy a spôsob platby. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu stlačením na tlačidlo objednať vrátane súhlasu s obchodnými podmienkami predávajúceho, čím kupujúci potvrdí, že si tieto obchodné podmienky prečítal, bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

2.2.2        Uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením objednávky s povinnosťou platby zo stany kupujúceho. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky emailovou správou na elektronickú adresu, ktorú predávajúcemu poskytol kupujúci.

2.2.3        Náklady, ktoré vznikli kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy, sú nákladmi kupujúceho a kupujúci si ich hradí sám.

 

2.3    Spôsob platby

2.3.1        Ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak, spôsob dodania predmetu kúpnej zmluvy stanovuje predávajúci.

2.3.2        Kúpnu cenu zaplatí kupujúci prostredníctvom platobnej karty cez internet, bankovým prevodom po dokončení objednávky na účet IBAN: SK02 1111 00000010 6463 9000, SWIFT UNCRSKBX alebo na dobierku (zaplatí dopravcovi pri prevzatí tovaru). Pri osobnom odbere v sídle predávajúceho uvedené v čl.1 týchto obchodných podmienok platnou platobnou kartou alebo v hotovosti. Poplatky súvisiace s platbou kartou, prevodom na účet, ktoré vzniknú kupujúcemu, znáša kupujúci v plnom rozsahu.

2.3.3        V prípade platby na dobierku berie kupujúci na vedomie, že k cene za predmet kúpnej zmluvy môžu byť prirátané náklady za vybavenie dobierky v zmysle platného cenníka prepravcu.

2.3.4        Všetky ceny za ponúkaný tovar a služby sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), pokiaľ nie je pri tovare a službách výslovne uvedené, že je cena bez DPH.

2.3.5        Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu  objednaný tovar za dohodnutú  cenu. Kupujúci je povinný prevziať tovar a uhradiť kúpnu cenu za tovar vrátane nákladov za zvolený spôsob prepravy.

2.3.6        Všetky akcie platia do vypredania zásob alebo do dátumu uvedeného pri konkrétnej akcii, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak.

2.3.7        V prípade porušenia podmienok kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ príslušná legislatíva neustanovuje inak. Kupujúcemu tak vzniká povinnosť uhradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s jeho objednávkou.

2.3.8        Kupujúci je pri objednaní tovaru povinný uviesť správne a pravdivé údaje. Údaje, ktoré uviedol kupujúci a sú nevyhnuté pre uzatvorenie kúpnej zmluvy, považuje predávajúci za správne.

3. DODACIE PODMIENKY

3.1    Tovar, ktorý je v internom sklade predávajúceho, je expedovaný spravidla najneskôr do piatich (5) pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim. Tovar, ktorý nie je na sklade predávajúceho, je vždy označený pojmom "NIE JE SKLADOM". V prípade záujmu zákazníka o tento tovar je potrebné kontaktovať predajcu o jeho dostupnosti emailom na adrese eshop@autonovo.sk.

3.2    Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené omeškaním zaslania alebo doručenia tovaru z dôvodu, ktorý nespôsobil predávajúci.

3.3    Tovar zasiela predávajúci prostredníctvom poštového kuriéra, príp. iného dopravcu uvedeného na stránke eshopu.

3.4    Cena poštovného a balného je uvedená pri konkrétnom doručovateľovi/kuriérovi a potvrdená kupujúcim v rámci objednávky.

3.5    Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby pri prevzatí tovaru od prepravcu skontroloval neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb to bezodkladne oznámil prepravcovi a rovnako informoval aj predávajúceho. V prípade, ak kupujúci zistí pri prevzatí tovaru od prepravcu porušenie obalu, ktoré svedčí o neoprávnenom vniknutí do zásielky, predávajúci odporúča kupujúcemu, aby neprevzal od prepravcu túto zásielku spolu s vyplnením záznamu o poškodení zásielky. Podpisom dodacieho listu totiž kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený a nepoškodený.

3.6    V prípade mechanického poškodenia tovaru, nezodpovedajúceho tovaru a pod., ktoré neboli zjavné pri prevzatí zásielku kupujúceho od prepravcu, je kupujúci povinný bezodkladne uplatniť u predávajúceho.

3.7    V prípade nutnosti opakovaného doručenie, zapríčineného na strane kupujúceho, je náklady s týmto opakovaným doručením znášať kupujúci.

 

4. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

4.1    Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu, prípadne vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v eshope. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 kalendárnych dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

4.2    Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote 14 kalendárnych dní, je povinný do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu osobne poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom. Tovar je potrebné zaslať na adresu predávajúceho uvedeného v článku I týchto zmluvných podmienok. 

4.3    Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť (pokiaľ je to možné) v originálnom balení a bez poškodenia. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, dodatočne uplatniť ako náhradu vzniknutej škody.

4.4    Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia žiadosti na odstúpenie od kúpnej zmluvy avšak nie je povinný sumu vrátiť do tej doby, pokiaľ kupujúci spotrebiteľ nevráti tovar kupujúcemu alebo nepreukáže, že tovar určený na vrátenie neodoslal.  

4.5    V zmysle § 7 ods. 6, písmena e) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ produkt nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia  alebo z hygienických dôvodov nakoľko bol spotrebiteľom znehodnotený alebo poškodený ochranný obal.

4.6    Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne spotrebovaný. Takisto nie je možné odstúpiť od zmluvy u tovaru, ktorého charakter to vylučuje predovšetkým z hygienických dôvodov. Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne použitý, predávajúci má právo uplatniť si náhradu škody.

4.7    Vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy je odoslaný emailom ako príloha pri každom potvrdení objednávky.

5. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

5.1    Záručné podmienky na tovar v eshope sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnou legislatívou.

5.2    Reklamačný poriadok je umiestnený na stránke eshopu predávajúceho v časti Reklamačné podmienky.

 

6. MOŽNOSŤ ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOROV

6.1    Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu  alternatívneho riešenia sporov v zmysle Zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“).

6.2    Stranami sporu sú spotrebiteľ, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu a na strane druhej predávajúci, proti ktorému je podaný návrh.

6.3    Subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

6.4    Právo spotrebiteľa je obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu na kontaktné údaje uvedené v článku 1 týchto obchodných podmienok v prípade, ak je nespokojný so spôsobom vybavenia jeho reklamácie predávajúcim alebo v prípade, ak sa domnieva, že jeho práva boli predávajúcim porušené.

6.5    Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Netýka sa sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,00 EUR.

 

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1    Predajca spracúva osobné údaje kupujúcich v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“).

7.2    Zásady spracúvania osobných údajov sú uvedené na stránke eshopu predávajúceho v časti Ochrana osobných údajov a ich spracúvanie.

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1    Nad činnosťou predávajúceho je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Banskobystrický kraj, so sídlom Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica.

8.2    Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia.

8.3    Uzatvorené kúpne zmluvy sú archivované predávajúcim v elektronickej podobe. Sú sprístupnené iba povereným osobám ako zamestnancom predávajúceho, ktorí boli poučení o spracúvaní osobných údajov v súlade s Nariadením a relevantným orgánom Slovenskej republiky v zmysle platnej legislatívy v prípade kontroly a auditu.

8.4    Tieto obchodné podmienky sú platné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na eshope predávajúceho www.autonovo.sk a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú obchodné podmienky platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

8.5    Spotrebiteľ berie na vedomie, že predávajúci nie je viazaný žiadnym kódexom správania sa v zmysle § 3 ods.1 písm.n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

8.6    Akékoľvek použitie obsahu stránok predávajúceho a loga „Autonovo“ podlieha súhlasu predávajúceho.

8.7    V prípade, že vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje zahraničný prvok, tak sa zmluvné strany dojednávajú, že vzťah založený kúpnou zmluvou ako aj všetky prípadné spory vyplývajúce z tohto vzťahu sa riadia právom Slovenskej republiky.

8.8    Predávajúci disponuje oprávnením predaja tovaru na základe živnostenského oprávnenia a zároveň je certifikovaným predajcom originálneho príslušenstva Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Volkswagen úžitkové vozidlá na základe platnej a účinnej zmluvy uzavretej s Porsche Slovakia, spol.s.r.o. a ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.

V Banskej Bystrici dňa 18.11.2019